بۇ بەتتىكى يازما : توۋا جۇمھۇريىتىدىكى ئاتا بوۋىلىرىمىز ياسىغان قەلئە بېسىپ چىقىرىش | بۇ تېمىنى ساقلىۋېلىش | تېما ئۇلانمىسىنى كۆچۈرىۋېلىش | تېما ساقلىۋېلىش | ئالدىنقى تېما | كېيىنكى تېما

1koktugh
دەرىجىسى : لەشكەر


نادىر يازمىلار :
يوللىغان تېما :
شۆھرىتى: 0 نومۇر
پۇلى: سوم
تۆھپىسى: نومۇر
توردىكى ۋاقتى : 0(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقتى : 2007-05-06
ئاخىرقى كىرگىنى : 1970-01-01

 توۋا جۇمھۇريىتىدىكى ئاتا بوۋىلىرىمىز ياسىغان قەلئە

باشقۇرۇش ئەسكەرتمىسى :
بۇ يازمىغا Yawuz دىن رىۋايەتلەردىكى تارىخ غا يۆتكەلدى (2008-01-14)
.
ئەسسالام دوستلار  ئىلگىرى توۋا جۇمھۇريىتىدە مەلۇم بىر كۆلنىڭ ئوتتۇرىسدىكى ئارالدا  بۈيۈك ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىغى دەۋرىدە ياسالغان  قەلئە نىڭ بارلىغى ھەققىدىكى خەۋەرنى ھەرقايسىڭلار مۇ كۆرگەن بۇلىشىڭلار مۇمكىن بۈگۈن توردىن شۇ قەل ئەنىڭ رەسىمىنى تېپىپ  گەرچە تىكىستىنى تەرجىمە قىلىشقا قۇربىم يەتمىسىمۇ  يوللاپ قويدۇم 
 


مەنبە ؛http://en.tuvaonline.ru/
bilqut
Posted: 2007-11-22 22:17 | [ئاپتور]
Emeren
دەرىجىسى : لەشكەر


نادىر يازمىلار :
يوللىغان تېما :
شۆھرىتى: 0 نومۇر
پۇلى: سوم
تۆھپىسى: نومۇر
توردىكى ۋاقتى : 0(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقتى : 2007-06-30
ئاخىرقى كىرگىنى : 1970-01-01

 

Automatically translated text:
Выставка "Пор-Бажын: путешествие в загадочную Туву" откроется в Москве С 7 по 25 ноября 2007 года в Москве в Государственном музее искусства народов Востока пройдет выставка «Пор-Бажын: путешествие в загадочную Туву», организованная Культурным фондом «Крепость Пор-Бажын» при поддержке Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Правительства Республики Тыва и МЧС России. На выставке планируется представить археологические находки, обнаруженные в ходе первого археологического сезона по сохранению культурного наследия памятника Пор-Бажын, расположенного на острове озера Тере-Холь в Республике Тыва. Кроме того, посетителям будут представлены экспонаты, представляющие многообразие тувинской культуры, в том числе традиционное камнерезное искусство и этнографические материалы, а также уникальные фотоматериалы из Национального музея имени Алдaн-Маадыра (Республика Тыва). В рамках выставки состоится концерт ведущих тувинских музыкальных коллективов. Впервые идея проведения широкомасштабных археологических раскопок крепости Пор-Бажын была озвучена в октябре 2006 года главой МЧС России Сергеем Шойгу и с самого начала получила широкую поддержку. Для реализации проекта в январе 2007 года был создан Культурный фонд – «Крепость Пор-Бажын». Фонд проводит работу по отбору участников археологической экспедиции, подготовке и отправке научного оборудования. В состав Попечительского совета проекта вошли известные государственные, политические и общественные деятели. В целях методического руководства научными работами по изучению и сохранению исторического наследия крепости Пор-Бажын в структуре Культурного фонда образован Научный совет. Совет возглавил директор Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, академик Анатолий Деревянко. Совместно с Российской академией наук была подобрана профессиональная команда археологов, востоковедов, реставраторов. В экспедиции принимали участие специалисты ведущих научных учреждений – Российской академии наук, Государственного музея Востока, Государственного исторического музея, Московского государственного университета, Тувинского института гуманитарных исследований и многих других научно-исследовательских организаций России. Летом 2007 года проведено комплексное археологическое обследование крепости Пор-Бажын. В ходе научных изысканий применяется весь арсенал современных методов. Ученым помогали более 600 студентов Тувинского, Московского, Санкт-Петербургского, Казанского государственных университетов, а также Красноярского государственного педагогического университета. Для участия в проекте в вузах был организован специальный конкурсный отбор. До начала археологических работ, благодаря усилиям специалистов Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова удалось составить детальный топографический план крепости, провести лазерное сканирование и геомагнитную разведку памятника. На основании полученных данных создана трехмерная компьютерная модель острова, воспроизводящая мельчайшие подробности рельефа, а также составлена карта аномалий Пор-Бажына. Уже на первом этапе ученые пришли к выводу, что Пор-Бажын построен под сильным влиянием традиционной китайской архитектуры. При строительстве крепости были использованы технологии, распространенные во времена правления династии Тан. Во время раскопок удалось найти изображения китайских ушастых драконов, которые охраняли Пор-Бажын от злых духов. Этот проект рассчитан не на один год. По итогам археологических исследований будет разработан проект сохранения крепости. Уже в ближайшие годы здесь планируется создать музейно-образовательный центр и национальный парк. Но уже сейчас научная общественность едина во мнении: изучение и сохранение памятника истории и культуры – крепости Пор-Бажын один из самых масштабных проектов в современной археологии. * 68 * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 (голосов: 4) По информации пресс-службы Культурного фонда "Крепость Пор-Бажын" 20 октября 2007        
Exhibition Por-Bazhyn: journey into the mysterious Tuvu "opens in Moscow

From 7 to November 25, 2007 in Moscow at the State Museum of Art will exhibit East peoples "Por-Bazhyn: journey into the mysterious" Tuva, organized the Cultural Fund Por-Bazhyn "fortress" with the support of the Ministry of Culture and Mass Communications of the Russian Federation, the government of the Republic of Tuva MCHS and Russia. The exhibit is scheduled to submit the archeological findings discovered during the first season of archaeological preservation of the cultural heritage monument Por-Bazhyn located on the island Tere-Hol lake in the Republic of Tuva.

In addition, visitors will be presented exhibits of seeking diversity of culture, including traditional kamnereznoe art and ethnographic material, as well as unique photographs from the National Museum named Ald a n-Maadyra (Republic of Tuva). As part of the exhibit will be held leading concert Tuvan musical ensembles.

For the first time the idea of large-scale archaeological excavation fortress Por-Bazhyn outlined in October 2006, the head of the Ministry of Emergencies Sergei Shoigu and Russia from the very beginning was widely supported. To implement the project in January 2007, was created Cultural Foundation-Por-Bazhyn "Fortress". The Fund has been working for the selection of participants archaeological expedition, training and sending scientific equipment. The composition of Board of Trustees of the project included well-known public, political and public figures.

For guidance of scientific work on the study and conservation of historical heritage Por-Bazhyn fortress in the structure of the Cultural Fund established scientific council. The Council was headed by Director of the Institute of Archeology and Ethnography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Academician Anatoly Derevyanko. Together with the Russian Academy of Sciences was chosen professional team of archaeologists, Oriental, restorers. In expedition participated professionals leading scientific institutions, the Russian Academy of Sciences, the State Museum East, the State historical museum, Moscow State University, Tuvinskogo Humanities Research Institute and numerous other research organizations Russia.

During the summer of 2007, a comprehensive archaeological survey Por-Bazhyn fortress. During the research applies the entire arsenal of modern methods. Scientists have helped more than 600 students Tuvinskogo, Moscow, Saint Petersburg, Kazan public universities, as well as the Krasnoyarsk State Pedagogical University. For participation in the project was organized by universities in a special competition.

Prior to the archaeological works, thanks to the efforts of specialists from Moscow State University. MV Lomonosov was able to compile a detailed topographic plan of the castle, to conduct laser scanning and geomagnetic exploration monument. Based on the data obtained a three-dimensional computer model Islands, reproducing the finest details of relief, as well as anomalies Por-Bazhyna drawn map. Already in the first stage, scientists have found that Por-Bazhyn built under the strong influence of traditional Chinese architecture. When construction of the fortress was used technology, common in times of Tang dynasty. During the excavation was able to find images of Chinese dragons ushastyh who were guarding Por-Bazhyn from evil spirits. The project is not for one year.

Following the archaeological research project will preserve the castle. Already here in the coming years is expected to establish muzeyno-obrazovatelny Center and the National Park. But now the scientific community is united in agreement: the study and conservation of the monument to the history and culture of the fortress-Por-Bazhyn one of the most ambitious projects in modern archeology.

    * 68
    * 1
    * 2
    * 3
    * 4
    * 5

  (votes: 4)

According to the press Cultural Foundation Fortress Por-Bazhyn "20 October 2007
مەن كۇچىمنىڭ يەتكىنىچە ئۇيغۇرچىغا تەرجىم قىلىپ باقىمەن، بولماي قالسا نازىمى ئەپەندىم ياردەم قىلار
---   
       
1som
Posted: 2007-11-23 01:22 | 1 -قەۋەت
hjran
تارىخ- كۇچلۇكلەرنىڭ ئاجىزلارنىڭ دۇمبىسىگە ئاجىزلانىڭ ..
دەرىجىسى : لەشكەر


نادىر يازمىلار :
يوللىغان تېما :
شۆھرىتى: 0 نومۇر
پۇلى: سوم
تۆھپىسى: نومۇر
توردىكى ۋاقتى : 0(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقتى : 2007-11-06
ئاخىرقى كىرگىنى : 1970-01-01

 

تىزرەك تەرجىمە قىلىپ يوللاپ قويۇڭلار.مەن تولىمۇ تەقەززر بولۇپ كۇتىۋاتىمەن .
1som
Posted: 2007-11-23 20:10 | 2 -قەۋەت
1koktugh
دەرىجىسى : لەشكەر


نادىر يازمىلار :
يوللىغان تېما :
شۆھرىتى: 0 نومۇر
پۇلى: سوم
تۆھپىسى: نومۇر
توردىكى ۋاقتى : 0(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقتى : 2007-05-06
ئاخىرقى كىرگىنى : 1970-01-01

 

ھورمەتلىك Emerenئەپەندى  بىز ھەقىقەتەن يۇقارقى يازمىنىڭ تەرجىمىسىنى كۈرۈشكە تەشنابىز  تىزراق يوللىغايسىز  رەخمەت
1som
Posted: 2007-11-24 20:41 | 3 -قەۋەت
intizar8164
دەرىجىسى : لەشكەر


نادىر يازمىلار : 0
يوللىغان تېما : 3
شۆھرىتى: 4 نومۇر
پۇلى: 30 سوم
تۆھپىسى: 0 نومۇر
توردىكى ۋاقتى : 1(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقتى : 2007-12-02
ئاخىرقى كىرگىنى : 2008-02-13

 

تەرجىمىسىنى كۆرۈشكە ئىنتىزارمىز
bilqut
Posted: 2007-12-03 00:22 | 4 -قەۋەت
ark-al
ئەرك ئال
دەرىجىسى : لەشكەر


نادىر يازمىلار : 0
يوللىغان تېما : 8
شۆھرىتى: 9 نومۇر
پۇلى: 80 سوم
تۆھپىسى: 0 نومۇر
توردىكى ۋاقتى : 4(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقتى : 2007-12-02
ئاخىرقى كىرگىنى : 2008-01-15

 ىRe:توۋا جۇمھۇريىتىدىكى ئاتا بوۋىلىرىمىز ياسىغان قەلئە

بۇ قۇرلۇش ئەسلى  خەنزو مىمارچىلىق  ئۇسلۇبىدا  سىلىغان مۇ  ياكى بۇبىر  تەقلىدى سۇرەتمۇ.
bilqut
Posted: 2007-12-04 15:19 | 5 -قەۋەت
1koktugh
دەرىجىسى : لەشكەر


نادىر يازمىلار :
يوللىغان تېما :
شۆھرىتى: 0 نومۇر
پۇلى: سوم
تۆھپىسى: نومۇر
توردىكى ۋاقتى : 0(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقتى : 2007-05-06
ئاخىرقى كىرگىنى : 1970-01-01

 

ark-alئەپەندى ئاۋال بۇ خەۋەرنىڭ مەنبىئىگە قاراڭ ،ئاندىن  بۇ يوللانمىنى شۇنداقلا  ھىىسسىياتقا تايىنىپ    يوللاپ  قالغان ئوخشايدۇ  دەپ  ئويلاپ  قالماڭ  باشقا توربەتلەردىمۇ(بىلىۋالدا) بۇ ھەقتە خەۋەر بىرىلگەن  ھەتتە رۇسىيە ئەل باشى پۇتۇننىڭ بۇ ئارالدىكى قەلئەنى  زىيارەت قىلغان رەسىمىنى ئۆز  كۈزۈم بىلەن كۆرگەن مەن 
ئەمدى بۇ قۇرۇلۇشنىڭ ئۇسلۇبىغا كەلسەك  بۇنىڭغا چۇقۇم چۇڭقۇر تارىخى نەزەر بىلەن قاراڭ .سىزنىڭچە 7-ئەسىردىكى بۇيۇك  ئۇيغۇر خانلىغى  دەۋرىدىكى قۇرۇلۇشلار  بىزنىڭ ھازىرقى زاماندىكى ئۇيغۇر مىمارچىلىغىغا ئوخشىسا  بۇلامتى؟ ياكى ئۇنداق  قۇرۇلۇشلارنى بىز  سالالمامدۇق؟ چۇڭقۇرراق  ئىزدىنىپ بېقىڭ
bilqut
Posted: 2007-12-04 20:21 | 6 -قەۋەت
moljer
دەرىجىسى : لەشكەر


نادىر يازمىلار :
يوللىغان تېما :
شۆھرىتى: 0 نومۇر
پۇلى: سوم
تۆھپىسى: نومۇر
توردىكى ۋاقتى : 0(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقتى : 2007-07-07
ئاخىرقى كىرگىنى : 1970-01-01

 

بۇ قەلئە خارابىسىنىڭ كۆرۇنىشى
1som
Posted: 2007-12-15 02:25 | 7 -قەۋەت
muslima
دەرىجىسى : لەشكەر


نادىر يازمىلار : 0
يوللىغان تېما : 3
شۆھرىتى: 4 نومۇر
پۇلى: 30 سوم
تۆھپىسى: 6 نومۇر
توردىكى ۋاقتى : 8(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقتى : 2008-01-05
ئاخىرقى كىرگىنى : 2008-01-15

 

man ingilizqisini  tarjima kilalayman likin uyhurqa hat bisixta kiyniliman    ...
xuga man tarjima kilsam birar azanig maga alakilixix adirsini barsa  man awatip barsam 
munbarga uyhurqa awatip birixini tawsiya kiliman
1som
Posted: 2008-01-05 18:43 | 8 -قەۋەت
iltebir
دەرىجىسى : كۇلۇب باشلىقى


نادىر يازمىلار :
يوللىغان تېما :
شۆھرىتى: 0 نومۇر
پۇلى: سوم
تۆھپىسى: نومۇر
توردىكى ۋاقتى : 0(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقتى : 2007-01-21
ئاخىرقى كىرگىنى : 1970-01-01

 

Quote:
8 - قەۋەتتىكى muslima 2008-01-05 18:43 دە يوللىغان  نى نەقىل كەلتۈرۈش :
man ingilizqisini  tarjima kilalayman likin uyhurqa hat bisixta kiyniliman     ...
xuga man tarjima kilsam birar azanig maga alakilixix adirsini barsa  man awatip barsam  
munbarga uyhurqa awatip birixini tawsiya kiliman

ئەگەر بۇنداق نىيەتكە كەلگەن بولسىڭىز، تەرجىمە قىلىپ مېنىڭ ئېمائىلىمغا ئەۋەتىپ بېرىڭ. مەن تەھرىرلەپ چىقىرىپ قوياي.  iltebir@gmail.com
1som
Posted: 2008-01-05 20:01 | 9 -قەۋەت
Yawuz
دەرىجىسى : كۇلۇب باشلىقى


نادىر يازمىلار :
يوللىغان تېما :
شۆھرىتى: 0 نومۇر
پۇلى: سوم
تۆھپىسى: نومۇر
توردىكى ۋاقتى : 0(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقتى : 2007-01-21
ئاخىرقى كىرگىنى : 1970-01-01

 


يۇقۇرىدىكى مەزمۇننىڭ تەرجىمىسى:
بۇ تەرجىمىنى تور بېتىمىزدىكى تىرىشچان سىڭلىمىز muslima ئۆزىنىڭ ئالدىراشلىقى ۋە ئىمتىھان ۋاقتى بولۇپ قېلىشىغا قارىماي تەرجىمە قىلىپ چىققان بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئالاھىدە رەھمەت ئېيتىمىز.
2007- يىلى 11- ئاينىڭ 7- كۈنىدىن 25- كۈنىگىچە موسكۋا گۈزەل - سەنئەت مۇزېيىدا " مۆجىزىۋى تۇۋا جۇمھۇرىيىتىگە سەپەر " تېمىسىدا كۆرگەزمە ئېلىپ بېرىلدى. بۇ كۆرگەزمىنى ورباجىن قەلئەسى مەدەنىيەت فوندى، روسىيە مەدەنىيەت مىنىستىرلىكى ۋە روسىيە فېدېراتسىيىسى ئاممىۋى ئالاقىلىشىش مەركىزى قاتارلىق ئورگانلارنىڭ ياردىمى بىلەن ئۇيۇشتۇرۇلغان.
بۇ كۆرگەزمىدە تېرخول كۆلىدىكى ئارالغا جايلاشقان تۇۋا جۇمھۇرىيىتىنىڭ مەدەنىيەت ئاسارە - ئەتىقىلىرىنى قوغداش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان ئارخېئولولىگىيىلىك تەتقىقات جەريانىدا بايقالغان ئارخېئولوگىيىلىك تەتقىقات نەتىجىلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
كۆرۈرمەنلەر ھەر خىل مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنىڭ تونۇشتۇرۇلىشى ۋە مىللەتشۇناسلىق ماتېرىياللىرى شۇنداقلا، تۇۋا جۇمھۇرىيىتىنىڭ كۆرگەزمە تەرىپىدىن تەمىنلەنگەن رەسىملىرىنى كۆردى.
پورباجىن قەلئەسىنى ئىزدەش ئارخېئولولوگىيە تەتقىقاتى تۇنجى قېتىم 2006- يىلى باشلانغان، بۇ تەتقىقاتنى قوللاش ئۈچۈن 2007- يىلى مەخسۇس مەدەنىيەت فوندى تەسىس قىلىنغان ۋە بۇ فوند تەشكىلات مەبلىغى، تەشكىل قىلىنغان تەتقىقات ئەترەتلىرىنى تەربىيىلەش، ئۈسكۈنىلەر بىلەن تەمىنلەش قاتارلىق ئىشلارغا ئىشلىتىلگەندىن سىرت، خىزمەتلەرگە يېتەكچىلىك قىلىش ئۈچۈن مەخسۇس بىر گۇرۇپا تەسىس قىلىنىپ، باشلىقلىق ۋەزىپىسىنى روسىيە روسىيە پەن - تېخنىكا مەركىزىنىڭ سىبىرىيە تارمىقىدىكى ئارخېئولوگىيە ۋە مىللەتشۇناسلىق ئىنىستىتونىڭ ئارخېئولوگى ئاناتولى ئەپەندى ئۈستىگە ئالدى.
بۇ ئېكىسپىدىتسىيە، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش جەريانىدا، روسىيە پەن - تەتقىقات مەركىزى، دۆلەتلىك شەرقشۇناسلىق مۇزېيى، دۆلەتلىك تارىخ مۇزېيى، موسكۋا ئۇنۋېرسىتىتى قارمىقىدىكى ئىنسانشۇناسلىق تەتقىقات ئىنىستىتوتى ۋە روسىيەدىكى باشقا تەتقىقات ئورۇنلىرى يېقىندىن ياردەمدە بولدى.
تەتقىقاتچىلار بۇ قەلئەدە تاڭ سۇلالىسى دەۋرىدە ئومۇملاشقان مېمارچىلىق ئۇسلۇبى ۋە تېخنىكىلىرى ئىشلىتىلگەنلىكىنى، قەلئە ئالدىدىكى ئەجدىھا ھەيكىلىنىڭ قەلئەنى جىن - ئالۋاستىلار ۋە يامان روھلاردىن قوغداپ تۇرغانلىقىنى ئېيتىشتى. ئالىملار يەنە بۇ قەلئەنى تەتقىق قىلىش تارىخ ۋە مەدەنىيەت كىشىلەرنىڭ يۈرىكىنى لەرزىگە سالىدىغان بۆسۈش خارەكتېرلىق تەتقىقات تۈرى ئىكەنلىكىنى ۋە بۇ قەلئەنى قاتتىق قوغداش كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتى.
1som
تارىخ خاتا يېزىلغان بولىدۇ، شۇڭا تەكرار قايتا يېزىلىدۇ.
Posted: 2008-01-14 23:32 | 10 -قەۋەت
udun
دەرىجىسى : باشقۇرغۇچى


نادىر يازمىلار : 1
يوللىغان تېما : 185
شۆھرىتى: 188 نومۇر
پۇلى: 1870 سوم
تۆھپىسى: 0 نومۇر
توردىكى ۋاقتى : 140(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقتى : 2007-12-27
ئاخىرقى كىرگىنى : 2008-02-15

 

مەن بۇ تەرجىمە بىلەن يۈز كۆرۈشۈشكە بەكمۇ تەشنا بولغانتىم. بۇ تەتقىقاتنىڭ نەتىجىسى نەدىن چىقار؟
ئەجدىھانىڭ ھەيكىلى . تاڭ ئۇسلۇبىدىكى مىمارچىلىق ئۈلگىسى ....... يەنە نېمىلەر باردۇ؟ تارىخنىڭ قايسى بەتلىرى ئۇ يەرگە يېزىلغاندۇ؟ 
مۇنبەرگە ئارخىئولوگىيىلىك تەكشۈرۈش نەتىجىسىگە ئاساسەن دەلىللەنگەن تارىخىمىز ھەققىدىكى ماتىرىياللارنى كۆپرەك يوللاش كېرەكمىكىن دەپ ئويلاپ قالدىم.
1som
نۇر چېچىپ ياشاشنى بىلمىسەڭ، مەڭگۈ باشقىلارنىڭ كۆلەڭگىسى بولۇپ ئۆتىسەن
Posted: 2008-01-15 02:42 | 11 -قەۋەت
arkinlikogli
دەرىجىسى : لەشكەر


نادىر يازمىلار : 0
يوللىغان تېما : 3
شۆھرىتى: 4 نومۇر
پۇلى: 30 سوم
تۆھپىسى: 0 نومۇر
توردىكى ۋاقتى : 2(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقتى : 2008-01-26
ئاخىرقى كىرگىنى : 2008-02-13

 

تىزراق تەرجىمە قىلىپ قويساڭلارچۇ،رەھمەت.
bilqut
Posted: 2008-02-04 21:59 | 12 -قەۋەت
ijad
دەرىجىسى : لەشكەر


نادىر يازمىلار : 0
يوللىغان تېما : 9
شۆھرىتى: 10 نومۇر
پۇلى: 90 سوم
تۆھپىسى: 0 نومۇر
توردىكى ۋاقتى : 1(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقتى : 2008-02-11
ئاخىرقى كىرگىنى : 2008-02-14

 

مەن تېخى مۇشۇ يېقىندىلا بۇ توغرىلىق گېزىتتىن خەۋەر كۆرگەن ئىدىم.،،ئادەمنى چوڭقۇر ئويلارغا سالىدىغان خەۋەركەن بۇمۇ...
1som
Posted: 2008-02-11 23:09 | 13 -قەۋەت
يازما كۆرۈلۈش خاتىرىسى سەھىپە كۆرۈلۈش خاتىرىسى
ئورخۇن مۇنبىرى » يادىكارلىقلىرىمىز

Total 0.142219(s) query 4, Time now is:02-15 08:23, Gzip disabled ICPNo : 新06003667
Powered by PHPWind v6.0 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation

Uyghur Version Powered by Sazgur Code © 2007-2008 Yadikar.com Corporation