مىسرانىم مۇنبىرى

ئىگىسى: hasalhan

قىزلار كىم بىلەنلا توي قىلسا ھامان پۇشايمان قىلىدۇ

[ئۇلانما كۆچۈرۈش]

0

تېما

0

يازما

0

جۇغلانما

تەستىقلانمىغان

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نومۇرى: 88087
يازما سانى:
0
نادىر تېما :
0
مۇنبەر پۇلى :
43
تۆھپە :
0
باھا :
0
توردا:
31 سائەت
تىزىملاتقان :
2015-3-27
ئاخىرقى:
2015-12-7
ۋاقتى: 2013-11-26 14:50:57 | ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
kokzat يوللىغان ۋاقتى  2013-11-22 03:07 PM 6 G% ~! C) H* p8 U# b, v6 \' a
قانداقلا ئەرگە تەگسە پۇشايمان قىلسا.ئەرگە تەگمەي ئۆتۈ ...
( j& q* o4 N7 f1 y$ o
ئاندا دەپ بوغىلما بوماس ھەيكىلاخۇن .. ئەمدى ئا گەپنىڭ ئاخىرنى دىمىسەمما بۇلا ... ئەينا ئا شاپتۇل ئاساڭما خىلللاپ ئاغۇلۇق قالاڭ ۋېجەن شۇنىما بىلمەيتكەن ئەمدى توۋا

0

تېما

0

يازما

0

جۇغلانما

تەستىقلانمىغان

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نومۇرى: 88087
يازما سانى:
0
نادىر تېما :
0
مۇنبەر پۇلى :
43
تۆھپە :
0
باھا :
0
توردا:
31 سائەت
تىزىملاتقان :
2015-3-27
ئاخىرقى:
2015-12-7
ۋاقتى: 2013-11-26 14:51:56 | ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
kokzat يوللىغان ۋاقتى  2013-11-22 03:10 PM & {* G7 m- h5 D# z9 U' r& N
بۇ تازا تۇترۇقسىز ،ئىمان- ئىتىقادىنىڭ تاينى توق ،مەسئ ...

6 r4 A, o& B' ~بەزەن ۋاىلىدا ئابدان گەپ قىتكەن بۇ ھەيكىلاخۇنما

0

تېما

0

يازما

0

جۇغلانما

تەستىقلانمىغان

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نومۇرى: 88087
يازما سانى:
0
نادىر تېما :
0
مۇنبەر پۇلى :
43
تۆھپە :
0
باھا :
0
توردا:
31 سائەت
تىزىملاتقان :
2015-3-27
ئاخىرقى:
2015-12-7
ۋاقتى: 2013-11-26 14:54:50 | ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
زەنجىر يوللىغان ۋاقتى  2013-11-22 03:50 PM + S) h, z. _" x, G) m- t$ l
ماڭا  خاتۇن بۇلۇشقا مۇيەسسەر بولالمىغان  قىز بالا ئۇ دۇ ...

' ?% W0 |7 z/ b1 Oيامان يۇغان گەپ قىتقان بىممىكەن كاداڭلىقىسنى بۇ بىممىنىڭ ...ۋەجەن...

0

تېما

0

يازما

0

جۇغلانما

تەستىقلانمىغان

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نومۇرى: 88087
يازما سانى:
0
نادىر تېما :
0
مۇنبەر پۇلى :
43
تۆھپە :
0
باھا :
0
توردا:
31 سائەت
تىزىملاتقان :
2015-3-27
ئاخىرقى:
2015-12-7
ۋاقتى: 2013-11-26 14:56:07 | ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
xatuti يوللىغان ۋاقتى  2013-11-22 04:41 PM
5 E; ]5 Y, b7 ~8 ]مۇكەممەل ئەر ھىچقانداق يەردە يوق........... l- x5 g* y6 E5 t$ _  r0 ^; c# J
شۇڭا يامان تەرە ...

7 ]6 K4 M2 S+ dخو مەزلۇم رەھمەت سىلىگە ... مانىڭغا سىلىنىڭ ئىنكاسنى كۆكىستىپ قويدام..

0

تېما

0

يازما

0

جۇغلانما

تەستىقلانمىغان

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نومۇرى: 88087
يازما سانى:
0
نادىر تېما :
0
مۇنبەر پۇلى :
43
تۆھپە :
0
باھا :
0
توردا:
31 سائەت
تىزىملاتقان :
2015-3-27
ئاخىرقى:
2015-12-7
ۋاقتى: 2013-11-26 14:57:35 | ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
tograk198510 يوللىغان ۋاقتى  2013-11-22 10:58 PM
' n, q. S3 x1 y% ^# \بۇ بىزنىڭ مىللەتتىكى ئەڭ تىپىك ناچارلىقنىڭ بىرى،پۇشاي ...

6 V/ H$ o" v9 ]& H/ O5 `( cئۇنى بىر دىمە ھەيييي....

0

تېما

0

يازما

0

جۇغلانما

تەستىقلانمىغان

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نومۇرى: 88087
يازما سانى:
0
نادىر تېما :
0
مۇنبەر پۇلى :
43
تۆھپە :
0
باھا :
0
توردا:
31 سائەت
تىزىملاتقان :
2015-3-27
ئاخىرقى:
2015-12-7
ۋاقتى: 2013-11-26 15:01:06 | ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
gulsumay يوللىغان ۋاقتى  2013-11-24 10:08 PM ! D; y, C4 G( [# w
چۈنكى، ئۆزىمىز ئۇنچە مۇكەممەل ئەمەستە!! شۇنىڭ ئۈچۈن قى ...

3 u  W( ~  C6 X9 V1 u1 }ئۇ دىگىنىڭىز ما ئەمدى ...گەپنىڭ ئۇچىقى توغرا ئاشۇ سىزنىڭ گىپىڭىز ...ھەممە نەسىنىڭ لاھىيە خەرىتىسى بۇلىتقان ئەمما تۇرمۇشنىڭ يوق ھەممە نەرسىنىڭ پورمىلاسى باركەن ئەمما شۇ تۇرمۇشنىڭ يوق ...ھەجەپ بى ھە...

0

تېما

0

يازما

0

جۇغلانما

تەستىقلانمىغان

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نومۇرى: 88087
يازما سانى:
0
نادىر تېما :
0
مۇنبەر پۇلى :
43
تۆھپە :
0
باھا :
0
توردا:
31 سائەت
تىزىملاتقان :
2015-3-27
ئاخىرقى:
2015-12-7
ۋاقتى: 2013-11-26 15:03:41 | ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
BUEREZAT يوللىغان ۋاقتى  2013-11-25 12:22 AM
- f( X6 i8 \3 e+ ?/ dتەرجىمە ئەسەركەندە...تىپىك خۇاشىياچە تەپەككۈر/ M: @3 q- G% u0 w
بىز ئۇيغ ...
% P0 H2 V$ I) I. U
ئەجەپ توغرا گەپ قىلدىڭلا ماخما ئاداش ... قالاڭلا باللا مىنە جىڭ ئىنكاس دەپ مانى دەيتۇ ...

0

تېما

0

يازما

0

جۇغلانما

تەستىقلانمىغان

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نومۇرى: 88087
يازما سانى:
0
نادىر تېما :
0
مۇنبەر پۇلى :
43
تۆھپە :
0
باھا :
0
توردا:
31 سائەت
تىزىملاتقان :
2015-3-27
ئاخىرقى:
2015-12-7
ۋاقتى: 2013-11-26 15:07:27 | ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
paykan يوللىغان ۋاقتى  2013-11-25 10:30 AM ) J* C9 j# x4 A' B0 x1 J
مەن چوڭلارنى بەك ھۆرمەتلەيمەن   چۈنكى ئۇلار  بەك مەسئۇ ...

- M( l% g( E5 Q. }* l* ]. n# Sياق قانائەت قىتۇ ... ئۇيغۇرنىڭ ئۇغولباللىردەي شاش ئۇغول باللا يوق تېخى بىييەدە .. ئەمدى شۇ قىز باللا دا با ماخما ... خۇتۇن كىش دىگەن بىس بىستىن يامان قىزغىنىتقان نىمە ئۇ ھەي ....

0

تېما

0

يازما

0

جۇغلانما

تەستىقلانمىغان

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نومۇرى: 88087
يازما سانى:
0
نادىر تېما :
0
مۇنبەر پۇلى :
43
تۆھپە :
0
باھا :
0
توردا:
31 سائەت
تىزىملاتقان :
2015-3-27
ئاخىرقى:
2015-12-7
ۋاقتى: 2013-11-26 15:10:58 | ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
zubayda0997 يوللىغان ۋاقتى  2013-11-26 11:57 AM
1 |5 L$ {' e. J- v- Hقىزلار ۋاپادار ،كۈيۈمچان ،مەسئۇلىيەتچان ئەرلەر بىلەن ...
% `/ E4 [; Y0 C" k' h/ x* e3 G0 i
مەنغۇ يامان مەسئۇلياتچان لىكىن ما بىزنىڭ مەزلۇم يامان بى كۇنلەيت مىنى ۋاجان.. خاپىلىققا قالدىم مىنە

ئەگەر باشقىلا ساڭا كۈلۈپ قارمى

1

تېما

150

يازما

151

جۇغلانما

ئادەتتىكى ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نومۇرى: 85587
يازما سانى:
150
نادىر تېما :
0
مۇنبەر پۇلى :
423
تۆھپە :
0
باھا :
0
توردا:
80 سائەت
تىزىملاتقان :
2012-10-1
ئاخىرقى:
2014-1-28
ۋاقتى: 2013-11-26 16:27:13 | ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
زەنجىر يوللىغان ۋاقتى  2013-11-22 03:50 PM
" M! d# [. G5 u5 U8 zماڭا  خاتۇن بۇلۇشقا مۇيەسسەر بولالمىغان  قىز بالا ئۇ دۇ ...

' k4 G# u* b  ]1 H) K. W# @. bسىز قانداق ئەر ....شۇنچە قىزلارنى زار قىلىدىغان ،،،،،مىنىڭچە سىز بىلەن توي قىلغان قىز چوقۇم ئۆزىنى يالغۇز ئاجىز ھىس قىلىدۇ......

باشقىلانى سۆيۈشتىن بۇرۇن ئۆزڭىزنى سۆيۈشنى بىلىڭ !!!!
كىرگەندىن كېيىن ئىنكاس يازالايسىز كىرىش | تىزىملىتىش

سەھىپە جۇغلانما قائىدىسى

مۇنبەر باش بېتىگە قايتىش|قاماقخانا|يانفۇن|مىسرانىم مۇنبىرى ( 黔ICP备15011399号 )

GMT+8, 2016-4-2 09:55 AM, Processed in 0.118168 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2(NurQut Team) © 2001-2013 Comsenz Inc.
شىنجاڭ مىسرانىم مەدەنىيەت تارقىتىش چەكلىك شىركىتى

تېز ئىنكاس چوققىغا قايتىش سەھىپىگە قايتىش